twilight tavern deskove hra gate games cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: Gate Games, s.r.o.
IČ:  17055725
Sídlo: Příční 124/17, 602 00 Brno
Spisová značka: C 128390 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@gategames.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa. 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení společnosti Gate Games, s.r.o.).

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

6. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

8. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

9. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů 
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.

 

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@gategames.cz. Se svou stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10. ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. dubna 2023 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.